Musztra

1. Rozkazy (BEFEHL)

Wyrażenie woli dowódcy następuje w formie rozkazu. Rozkazy, które mają być wykonane w postawie zasadniczej, natychmiast, jednocześnie i jednolicie nazywamy komendami.
Rozkazy, które nie są komendami, mają być również wykonane natychmiast. Jednak przy ich wykonaniu nie dąży się do zgrania jednocześnie ruchów i czynności. Wykonanie rozkazów odbywa się często w ciągu dłuższego czasu, czasem po wydaniu dodatkowych rozkazów i przeważnie w postawie swobodnej. Wszystkie komendy i sposób ich wykonania podaje regulamin. Komenda składa się z zapowiedzi i hasła. Pierwsze zwraca uwagę wykonawcy i uprzedza go o tym, co nastąpi, a drugie jest znakiem do wykonania. Np. LINKS! (zapowiedź) UM! (hasło)

*Kilka komend składa się tylko z hasła. Np. STILLGESTANDEN!

Również rozkazy musztry składają się z dwóch części, przy czym zapowiedź składa się często z większej ilości słów, a nawet zdań, hasłem zaś jest ostatnie słowo rozkazu. Np. GANZE ABTEILUNG! (zapowiedź) KEHRT! (hasło). Zapowiedź komendy wypowiada się głosem donośnym i powolnie, przeciągając zgłoskę. Hasło wypowiada się krótko i ostro, lecz wyraźnie. Dowódca podaje rozkaz swym podwładnym ustnie, sygnałem, lub znakiem albo pisemnie.

Komendę z reguły podaję się ustnie.

Komendy i rozkazy, mające częste zastosowanie w warunkach bojowych, podawane są także ustalonymi sygnałami lub znakami.


2. Postawa zasadnicza (GRUNDSTELLUNG)

W postawie zasadniczej strzelec stoi nieruchomo. Ciężar ciała spoczywa równomiernie na całych stopach. Pięty złączone. Stopy tworzą kąt 45 stopni. Kolana zbliżone do siebie. Tułów wyprostowany. Brzuch wciągnięty, pierś swobodnie wyprężona naprzód. Ramiona na równej wysokości, cofnięte nieco w tył.
Dłonie ze złączonymi oraz wyprostowanymi palcami, łokcie lekko zgięte w tył, wzrok skierowany na wprost. Wydający komendę dowódca stoi również w postawie zasadniczej GRUNDSTELLUNG. Postawę zasadniczą przybiera strzelec również na zapowiedź każdego rozkazu z zakresu musztry zwartej, wykonanie jednak rozkazów następuje w postawie swobodnej, a przyjmuje ją strzelec bezpośrednio po podaniu hasła rozkazu.

 

W postawie zasadniczej, zabronione są rozmowy, śmiech, jakikolwiek ruch, poprawianie wyglądu. Karygodne jest palenie papierosów w postawie zasadniczej.

 

 


3. Postawa swobodna (RUHRT EUCH)

Postawa swobodna jest formą chwilowego wypoczynku strzelca, w czasie wykonywania czynności służbowych.
W postawie tej ciężar ciała spoczywa na nodze prawej, która przez cały czas pozostaje w miejscu; lewa noga wysunięta swobodnie wprzód, o połowę długości stopy. Poza tym ma strzelec zupełną swobodę ruchów, ale rozmowy są zakazane. W razie potrzeby strzelec powinien poprawić umundurowanie i oporządzenie, znajdując się zaś w szyku zwartym, strzelcy zobowiązani są do równania i krycia.
Jeśli strzelec pozostaje przez dłuższy czas w postawie swobodnej, może przenieść ciężar ciała z prawej nogi na lewą, poprzez zmianę nogi wysuniętej do przodu. Postawę swobodną przybiera strzelec na komendę RUHRT EUCH! (spocznij)

 


4. Rodzaje kroków (SCHRITT)

Przy wykonywaniu poruszeń strzelec stosuje następujące rodzaje kroków:

  1. krok defiladowy-STECHSCHRITT
  1. równy krok-GLEICHSCHRITT
  1. dowolny krok-OHNESCHRITT

Marsz krokiem defiladowym (STECHSCHRITT)

   1. Krok defiladowy stosuje się:
   1. -Rozpoczynając marsz (pierwsze trzy kroki)
   1. -W marszu po komendzie STILLGESTANDEN (baczność)
   1. -W marszu po zapowiedzi komendy dotyczącej zatrzymania się.
   1. -Przy specjalnych okazjach, kiedy wymaga tego sytuacja (np. Oddawanie honorów w marszu) na komendę (ABTEILUNG! STECHSCHRITT MARCH!) Krok defiladowy polega na mocnym naznaczaniu każdego kroku przez „przybijanie” całą stopą do ziemi. Plecy wyprostowane, klatka piersiowa wypięta, broda lekko uniesiona do góry. Nogi, wyprostowane w kolanach, wyrzuca się do przodu na wysokość 20 cm. Stopy dopiero, gdy palce dotkną ziemi – powinny się zginać w kostce. Stopa stawiana jest jedna za drugą w jeden linii. Ręce, ze złączonymi palcami i wyprostowaną dłonią, dochodzą z przodu na wysokość pasa, a w tył wyrzucane są swobodnie w tył.

Marsz krokiem równym

   1. Strzelec maszeruje krokiem równym podczas marszu drużyny w zwartej formacji, zasadniczo w terenie umożliwiającym równy i miarowy krok (twarda droga, asfalt, bruk, chodnik). Drużyna przyjmuje krok równy po komendzie DIE GRUPPE IN GLEICHSCHRITT MARSCH!. (drużyna, równym krokiem marsz).
   1. Rytm, i szybkość kroku podaje czoło kolumny. W celu utrzymania równego kroku całej formacji. Dowódca lub prowadzący formacje, głośno podaje krok na lewa nogę. Trzykrotnie powtarzając LINKS! (Lewa)
   1. Po komendzie do marszu strzelec lewą nogą, wykonuje pełny krok. Ręce w łokciach w czasie marszu powinny się zginać, a wyprostowane dłonie powinny dotykać klamry pasa następnie naturalnie prostować do oporu w tył. Krok marszowy wg. regulaminu miał długość 80cm, wykonywanych z częstotliwością 114 kroków na minutę. Odległość pomiędzy żołnierzami wynosi 80cm. Dowódca w celu wyrównania odległości między żołnierzami w formacji wydaje komendę ABSTAND!. Żołnierze równają po niej odległości między sobą.
   1. Jeśli strzelec ma maszerować równym krokiem przez dłuższy okres czasu, a okoliczności nie wymagają marszu na „Baczność” krokiem defiladowym podaje się komendę RUHRT EUCH! (Spocznij!). Na tę komendę strzelec, zachowując tempo i długość kroku niezmienione, przybiera swobodną postawę ciała przez zwolnienie mięśni, napiętych w czasie marszu na „Baczność”, dla osiągnięcia sprężystego kroku i zasadniczej postawy reszty ciała.

Marsz krokiem dowolnym.

  1. Dowolny krok – jest to krok dostosowany pod względem jego długości i tempa marszu do budowy ciała strzelca i warunków terenowych. Strzelec przyjmuje go na komendę DIE GRUPPE! OHNESCHRITT MARSCH! (Dowolnym krokiem marsz). W marszu krokiem dowolnym strzelec utrzymuje postawę ciała i ruch rąk swobodnie, zachowując jednak dobrą postawę.

 


5. Zatrzymanie (HALT!)

Na komendę SCHUTZE HALT! (Strzelec – stój) strzelec robi jeszcze jeden krok i przystawia szybko pozostającą w tyle nogę do tej, która wykonała ostatni wykrok.
W przypadku całego oddziału zatrzymanie następuje po komendzie ABTEILUNG! HALT! (oddział stój) przy czym po zapowiedzi ABTEILUNG! Strzelcy przechodzą na krok defiladowy (STECHSCHRITT) a po podaniu hasła HALT! (podawane na lewą nogę) robią jeszcze jeden krok i przystawiają pozostającą w tyle nogę


6. Bieg (LAUF)

Bieg z miejsca wykonuję się na rozkaz SCHUTZE LAUFSCHRITT MARSCH! (Strzelec biegiem – marsz). Analogicznie wygląda komenda dla całej drużyny DIE GRUPPE LAUFSCHRITT MARSCH! Kierunek biegu, jeśli nie jest wskazany, wykonywany jest na wprost. Jeżeli rozkaz biegu wydawany jest żołnierzom stojącym lub pozostającym w zwartej formacji, komenda jest wyraźnie rozdzielona na zapowiedź i hasło. Po zapowiedzi DIE GRUPPE LAUFSCHRITT! Żołnierze, wysuwają lekko ugiętą prawą nogę do przodu, pochylają tułów a ręce zginają w łokciach. Po haśle MARSCH! żołnierze rozpoczynają bieg, równym krokiem.

Zatrzymanie biegu następuje albo przez przejście w krok dowolny, albo przez zatrzymanie. Na rozkaz OHNE SCHRITT MARSCH (Dowolny – krok) strzelec zwalnia bieg w ciągu trzech kroków po wydaniu rozkazu, po czym przechodzi w dowolny krok. Jeżeli cel, który ma być osiągnięty biegiem był z góry oznaczony w rozkazie, np. ZU WALD LAUFSCHRITT MARSCH! (Do lasku biegiem-marsz), wtedy strzelec po wykonaniu rozkazu przestaje biec i zachowuje się tak, jak przed rozpoczęciem biegu. Jeśli stał – staje, jeśli leżał – pada, jeśli maszerował – maszeruje dalej.

 


7. Zwroty w miejscu.

W prawo zwrot (RECHTS – UM)

   1. Zwrot w prawo o 90° odbywa się na pięcie prawej stopy oraz palcach lewej. Następnie należy dostawić dynamicznie lewą stopę do prawej. Zwrot należy wykonać płynnie następnie przyjąć postawę zasadniczą.

W lewo zwrot (LINKS – UM)

   1. Zwrot w lewo o 90° odbywa się na pięcie lewej stopy oraz palcach prawej. Następnie należy dostawić dynamicznie stopę prawą do lewej. Zwrot należy wykonać płynnie, następnie przyjąć postawę zasadniczą.

W tył zwrot (KHERT- UM)

   1. Sama komenda KHERT – UM jest stosowana tylko dla pojedynczego żołnierza lub dla takich reprezentacyjnych oddziałów np. jak kompania honorowa „EHRENWACH”. Gdy wydajemy tę komendę dla drużyny, plutonu, kompanii itd. Brzmi ona „GANZE ABTEILUNG KHERT! (Cały oddział w tył zwrot!).
   1. W tył zwrot wykonywany jest zawsze przez lewe ramię odbywa się na pięcie lewej stopy oraz palcach prawej. Następnie należy dostawić dynamicznie stopę prawą do lewej. Zwrot należy wykonać płynnie następnie przyjąć postawę zasadniczą. By uniknąć zachwiania równowagi można podczas wykonywaniu zwrotu lekko ugiąć nogi w kolanach.

 


8. Zwroty w marszu.

W czasie marszu kierunek prawo ! (RECHTS UM!)
Analogiczna do komendy wydawanej w szeregu, w trakcie marszu dotyczy ona stopy, w której kierunku ma skręcić kolumna (np. jeżeli mamy skręcić w prawo, wtedy komenda „RECHTS” wydawana jest na prawą stopę). Kilka dodatkowych kroków może być wykonanych (zazwyczaj trzy do pięciu, niemniej może być ich więcej), zanim komenda zostanie wykonana, po którym jeden krok jest wykonywany przed skrętem w żądaną stronę.

W czasie marszu kierunek w lewo! (LINKS — UM!)
Na komendę RECHTS UM!, czynności wykonujemy analogicznie, tylko ze zwrotem w lewo


9. Zwroty głowy

Na prawo-lewo patrz. (AUGEN – RECHTS! – DIE AUGEN LINKS)
Na zapowiedź AUGEN! Żołnierz unosi nieco podbródek ale wzrok i twarz ma skierowaną przed siebie, gdy padnie hasło RECHTS, błyskawicznie zwraca głowę w prawo. Zwrot głowy w lewo poprzedzony jest zapowiedzią DIE AUGEN! I zakończony hasłem LINK!. Tę komendę wykonuje się analogicznie. Należy utrzymać tą postawę w szyku bez zbędnych ruchów.

W szyku, komendę wykonują wszyscy oprócz prawoskrzydłowego FLUGELMANA.
Gdy oficer przyjmuje meldunek, do inspekcji zostaje wydana komenda „Zur Meldung- Augen – Rechts!” Komendę tą wykonują wszyscy łącznie z Flügelmannem (prawoskrzydłowym) zwracając oczy w prawo. Gdy oficer zaczyna przechodzić przed frontem szyku podążają za przechodzącym oficerem trzymając „nos na przechodzącym” (głowa podąża za oficerem, który przechodzi przed szykiem), gdy oficer stoi na wprost szeregu należy odczekać trzy kroki nim odwrócimy głowę o 90°. Wykonuje się to tylko w czasie inspekcji lub przeglądu. W innym wypadku postawę „Augen – Rechts” należy utrzymać do czasu, aż padnie komenda „Augen Gradeaus”.

 


10. Salutowanie. (EHRENBEZEIGUNGEN)

W wojsku niemieckim honory oddawano przełożonym stojącym lub siedzącym. Podwładni i młodsi stopniem oddają honory pierwsi, a równi stopniem jednocześnie. Salutowanie dłonią odbywa się tylko w nakryciu głowy (czapka lub hełm) za pomocą prawej ręki, wyprostowanymi palcami. Jeżeli żołnierz ma zajęte ręce (np. trzyma na pasie broń) salutowanie odbywa się poprzez przyjęcie postawy zasadniczej (STILLGESTANDEN). Salutowanie musi odbywać się szybko i energicznie.

 

Podczas marszu, mijania się honory oddaje się pięć kroków przed i kończy 2 kroki za przełożonym.
W pomieszczeniu (np. Kantyna, koszary) honory oddaje się poprzez powstanie i przyjęcie postawy zasadniczej. Komendę do powstania wydaje najstarszy stopniem znajdujący się w pomieszczeniu (Np. ACHTUNG! STILLGESTANDEN!). Następnie melduje on sytuacje w izbie. Np. (HERR UNTEROFFIZIER GEFREITER FRITZ MELDE DRITTE STUBE, STARKE 5 MAN.) Wszyscy stoją na baczność frontując do przełożonego dopóki nie wyda on komendy spocznij (RUHRT EUCH).

W miejscach takich jak komunikacja miejska, bar, teatr, poczekalnia, kawiarnie żołnierz niemiecki salutuje tylko w sytuacji gdy wyższy stopniem podejdzie na wyciągnięcie ręki.

*Przed salutowaniem należy pozbyć się papierosa i wyciągnąć ręce z kieszeni.

*Nie salutują rowerzyści, kawalerzyści, kierowcy

Oddawanie honorów w formacji.
Honory oddawane są poprzez formacje zwarte w wypadku gdy są one prowadzone przez podoficera lub oficera. Salutują one oficerom, flagom wojennym, sztandarom i jednostkom ustawionym w formacje.
Jednostki w marszu salutują poprzez krok defiladowy (ABTEILUNG! GLEISCHRITT MARCH). A także po komendzie (AUGEN RECHTS, DIE AUGEN LINKS) zwrócenie głowy w stronę osoby, oddziału któremu, honory są oddawane. Po oddaniu honorów pada komenda (VORWARTS MARCH!)

Jednostki stojące w formacji zwartej również oddają honory. Na komendę dowódcy oddziału (ABTEILUNG! STILLGESTANDEN! AUGEN RECHTS / DIE AUGEN LINKS) strzelcy zwracają głowę stronę zbliżającego się przełożonego. Kiedy przechodzi on przed szykiem, strzelec na wysokości, którego znajduje się przełożony zwraca wzrok w jego stronę, frontuje i odprowadza wzrokiem aż do następnych dwóch żołnierzy w szeregu. Po czym zwraca wzrok przed siebie. Wydana może być także komenda, prezentuj broń.


11. Wywoływanie strzelca z szyku.

Strzelec wywołany po nazwisku staje w postawie zasadniczej i odpowiada głośno HIER! (Tutaj).
Na rozkaz AUSTRETEN! (Wystąp), wywołany strzelec występuje z szeregu lub dwuszeregu wprzód i staje na trzy kroki przed pierwszym szeregiem, w postawie zasadniczej frontem tak jak oddział. Strzelec wywołany z tylnego szeregu występuje w przód przez lukę powstałą po poprzedniku, który w tym celu robi prawą nogą krok w kierunku na prawo skos, po przejściu zaś wywołanego, krokiem w tył lewą nogą wraca na swe miejsce. Tak samo zachowuje się poprzednik przy powrocie zaplecznika na miejsce. W lukę powstałą wskutek wystąpienia strzelca pierwszego szeregu, wstępuje natychmiast dwoma krokami jego zaplecznik; po powrocie wywołanego, gdy ten zbliży się na trzy kroki do swego miejsca – zaplecznik robi w tył zwrot, dwoma krokami wraca na swe miejsce i ponownie wykonuje w tył zwrot.

Strzelec chcący wystąpić z szyku z własnej inicjatywy (np. dla zameldowania o czymś) postępuje tak samo jak wywołany.

Strzelec, wywołany z jakiegokolwiek szyku, na rozkaz SCHUTZE KOWALSKI ZUM UNTEROFFIZIERR X MARSCH! (Do pana plutonowego X marsz), podąża natychmiast biegiem najkrótszą drogą do wzywającego, zatrzymuje się na trzy kroki przed nim w postawie zasadniczej, oddaje honory i melduje się np.:

HERR UNTEROFFIZIER SCHUTZE KOWALSKI MELDE MICH ZUM BEFEHL! (Panie plutonowy strzelec Kowalski melduje się na rozkaz).

HERR UNTEROFFIZIER SCHUTZE KOWALSKI MELDE GEHORSAM….. (Panie plutonowy strzelec Kowalski melduje posłusznie, że…)

Strzelec, wezwany do przełożonego, po ukończonej rozmowie na rozkaz ANTRETEN! (Wstąp) oddaje honory, robi zwrot w kierunku, w którym ma odejść i wraca szybkim krokiem na miejsce.
Strzelec wywołany z szyku oddziału będącego w marszu, podchodzi do przełożonego z lewej strony i, jeśli przełożony nie zatrzyma się, maszeruje obok niego o pół kroku z tyłu i po oddaniu honorów melduje się w marszu.


12. Szyki.

Szykiem zwartym drużyny może być:

  szereg – EINE GLIEDE
  dwuszereg – ZWEI GLIEDE
  rząd – EINE REIHE
  dwójki – DOPPELREIHE
  trójki – MARSCHKOLONNE

Zasadniczymi szykami drużyny są:

  szereg i dwuszereg, jako szyki zbiórki
  rząd, dwójki i trójki, jako szyki marszowe

Odstęp ABSTAND między szeregami, dwójkami, względnie strzelcami, stojącymi w rzędzie wynosi 80 cm.

Odstęp między strzelcami w szeregu lub dwójkach na „dotyk materiału” (TUCHFLUNG).


13. Zbiórka (ANTRETEN)

Zbiórka drużyny następuje na rozkaz:

GRUPPE! IN LINIE ZU EINE GLIEDE ANGETRETEN! (drużyna! W jednej linii – zbiórka!) względnie taki sam rozkaz, nakazujący inny szyk np.:
(W szeregu – zbiórka, W rzędzie – zbiórka, W dwójkach – zbiórka)

Rozkaz zbiórki poprzedza zawołanie oddziału, który ma wykonać zbiórkę, np. (Druga drużyna w dwuszeregu – zbiórka). ZWEITE GRUPPE IN LINIE ZU ZWEI GLIEDERN ANGETRETEN!

Na zawołanie strzelcy danego oddziału przyjmują w miejscu postawę zasadniczą frontem do dowódcy. Na hasło ANTRETEN! (Zbiórka) podążają strzelcy szybkim krokiem lub biegiem ku swemu dowódcy, stają w nakazanym szyku w postawie zasadniczej, z bronią u nogi, w tym samym kierunku co dowódca, na lewo od dowódcy, zwracając uwagę na równanie i krycie.
Gdy padnie komenda IN FRONT ZU MIR EINE GLIEDE ANGETRETEN! (frontem do mnie zbiórka!)pierwszy w odpowiedniej odległości frontem do dowódcy ustawia się strzelec MG (ANSCHLUSMAN) w tym momencie jest on FLUGELMANEM. Reszta drużyny ustawia się na lewo od niego tworząc ciąg dalszy szeregu.

Dowódca może nakazać wykonanie zbiórki w określonym kierunku lub miejscu lub marszu. Np. GRUPPE IN FRONT ZU KASERNE IN LINIE ZU EINE GLIEDE ANGETRETEN! (Frontem do koszar w szeregu zbiórka!)


14. Rozejść się (WEGGETRETEN / ABTRETEN)

„WEGTRETEN” to zwrot nieformalny (Rozejść się) Na placu koszarowym używano formalnego WEGGETRETEN (Rozejść się).
Na komendę WEGGETRETEN! (Rozejść się!) strzelcy występują natychmiast z szyku odwracając się przez lewe ramię i robiąc trzy kroki naprzód, następnie udając się w dowolnym kierunku. Dowódca może określić w zapowiedzi, w jakim kierunku strzelcy mają wystąpić z szyku i wyznaczyć miejsce, na którym po rozejściu się mają przebywać, np.:
GRUPPE NACH LINKS ZU KASERNE WEGGETRETEN (W lewo do koszar – rozejść się!)
GRUPPE NACH RECHTS ZU WIESE WEGGETRETEN (W prawo na łąkę – rozejść się!)

Komendę „Rozejść się” stosuje się do oddziałów w każdym szyku, w miejscu, lub w marszu. GRUPPE NACH RUCKWARTS WEGGETRETEN (W tył, rozejść się!).

*Komenda może zostać wydana z karabinami w pozycji „Gewehr ab”, lecz nigdy w „Gewehr über”.


15. Równanie i krycie. (DURCHDECKEN)

Równanie i krycie powinni strzelcy, stojący w szyku, wykonywać i poprawiać samodzielnie w postawie swobodnej. Jest to pierwsza czynność strzelca po komendzie RUTH EUCH! (Spocznij).
W razie potrzeby dowódca zarządza równanie swego oddziału osobnym rozkazem „Równaj!” RICHT EUCH! wydany po komendzie STILLGESTANDEN! (Baczność). Strzelcy pierwszego szeregu zwracają jednocześnie głowę w prawo z wyjątkiem, pozostającego w postawie zasadniczej prawoskrzydłowego (FLUGELMAN). Po wykonaniu zwrotu głowy strzelcy równają linię frontu tak, aby prawym okiem widzieli tylko swego sąsiada, lewym zaś zarys całej linii.
Strzelcy drugiego szeregu na ten rozkaz poprawiają tylko krycie i odległość od pierwszego szeregu. Równanie na rozkaz wykonuje się w postawie z bronią u nogi w wyjątkowych wypadkach, w razie potrzeby zyskania na czasie, można nakazać równanie z bronią na ramieniu. Po wyrównaniu podaje dowódca komendę: STILLGESTANDEN! (Baczność), a następnie ewentualnie RUTH EUCH (Spocznij). Równanie następuje również po komendzie DURCHDECKEN! (pokryć wyrównać) zwykle po zatrzymaniu kolumny w marszu.

Przy równaniu należy uważać przede wszystkim na linię obcasów i barków. Nie dopuszczać w czasie równania do pochylania tułowia wprzód i skręcania ramion.


16. Odliczanie. (ABZAHLEN)

Odliczanie ma na celu stwierdzenie stanu ilościowego strzelców w oddziale. Zależnie od tego wykonuje się je na rozkaz ABZAHLEN! (Kolejno – odlicz).
Z chwilą padnięcia rozkazu odliczania, wszyscy strzelcy oddziału, do którego się ten rozkaz odnosi, przybierają postawę zasadniczą, a strzelcy stojący w pierwszym szeregu zwracają ponadto głowy w prawo, z wyjątkiem prawoskrzydłowego (FLUGELMAN), który wzrok ma skierowany na wprost, następnie kolejno odliczają, zwracając głowę w lewo w stronę sąsiada, w chwili wymawiania liczby. Po wymówieniu przypadającej na danego strzelca liczby przybiera on postawę swobodną.
Po komendzie BIS ZWEI ABZAHLEN! Strzelcy odliczają do dwóch, w taki sam sposób jak powyżej. .