Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA

STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ „DIE KAMPFGRUPPE HOFFMEYER”

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

 • 1.
 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Die Kampfgruppe Hoffmeyer” zwane dalej Stowarzyszeniem działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Tekst jednolity (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), a także na podstawie postanowień niniejszego statutu oraz aktów wewnętrznych swoich władz.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, o charakterze społeczno – kulturalnym. Stowarzyszenie nie promuje w szczególności żadnej ideologii i poglądów uznanych za zbrodnicze lub prawnie zakazane.
 • 2.
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla wykonywania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Świętochłowice.

 

 • 3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie samodzielnie ustala swoją wewnętrzną strukturę organizacyjną, określa cele i sposoby ich realizacji, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały szkoleniowo – organizacyjne.

 

 • 4.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków oraz osób i instytucji wspomagających. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

 • 5.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

 • 6.

Stowarzyszenie posiada odznakę organizacyjną, legitymację członkowską, emblemat i używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

 • 7.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
  w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być:
 3. a) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z),
 4. b) działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
 5. c) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),
 6. d) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
 7. e) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0), 2
 8. f) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 9. g) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
 10. h) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
 11. i) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
 12. j) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 13. k) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
 14. l) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 15. m) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
 16. n) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91.0)

 

 • 8.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, jeżeli uczestnictwo w tych organizacjach nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Stowarzyszenie może przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych celem uzyskania środków finansowych na realizację celów statutowych.

 

Rozdział 2

Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji

 

 • 9.

Cele stowarzyszenia dotyczą:

1) Zrzeszania osób zainteresowanych rekonstrukcją historyczną

2) Wzajemnego poszanowanie narodów i państw oraz ich zgodnej, pokojowej współegzystencji,

3) Wspierania i rozwoju inicjatyw zapewniających ochronę spuścizny historycznej oraz prawa do zachowania dziedzictwa kulturowego

4) Doskonalenia i poszerzania wiedzy historycznej, społecznej i politycznej,

5) Poszukiwań i prac zachowawczych dziedzictwa kulturowego i materialnego,

6) Kształtowania w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego.

7) Organizacji rekonstrukcji historycznych

8) Propagowania wiedzy o broni historycznej oraz jej kolekcjonowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa

9) Kształtowania i propagowania postaw patriotycznych

 

 • 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi z obowiązującym prawem,
a w szczególności poprzez:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i oświatowej
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej, producenckiej, wystawienniczej, poszukiwawczej, kulturalnej oraz innej aktywności temu służącej;
 3. Organizację i udział w zlotach, konferencjach, inscenizacjach historycznych, wystawach, zjazdach
  i tym podobnych;
 4. Budowę bazy sprzętowej i dydaktycznej dla realizacji celów statutowych, zwłaszcza w zakresie historycznego wyposażenia i uzbrojenia, umundurowania, pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji;
 5. Publiczne i niepubliczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia;
 6. Działania służące rozwojowi i ochronie integralności członków stowarzyszenia;
 7. Działania na rzecz wolności wypowiedzi;
 8. Wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych i pokrewnych celach w kraju i poza jego granicami.

 

Rozdział 3

Członkostwo Stowarzyszenia

 

 • 11.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. W pracach Stowarzyszenia uczestniczą członkowie zwyczajni i wspierający.

 

 • 12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

– zwyczajnych,

– honorowych,

– wspierających.

 

 • 13.
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która spełnia wymogi realizacji statutowych celów Stowarzyszenia określonych w § 9 i § 10 Statutu.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także małoletni posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym, że małoletni poniżej 16 roku życia może być członkiem Stowarzyszenia jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażoną na piśmie.

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po uznaniu spełnienia wymogów Statutu w zakresie członkostwa, podjętej zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata na członka i popartej pozytywną opinią trzech członków Stowarzyszenia wyrażoną w formie pisemnej po okresie próbnym trwającym nie dłużej niż rok czasu.
 2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, która w uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia może otrzymać ten status na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku ponoszenia składek członkowskich. Pozbawienie statusu członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej w głosowaniu jawnym.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, identyfikująca się z celami statutowymi Stowarzyszenia i wspierająca finansowo lub rzeczowo jego działalność, przyjęta
  do Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla członków zwyczajnych. Osoba prawna działa
  w Stowarzyszeniu przez swojego prawnego przedstawiciela.
 4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni
  od daty doręczenia decyzji złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 

 • 14.
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

– uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,

– czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

– zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

– uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

– korzystania z majątku i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Zarządu,

– posługiwania się legitymacją i odznaką członkowską.

 1. Członkowie zwyczajni poniżej 18 roku życia, nie mają prawa do udziału w głosowaniu na walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, jak również nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego
  do władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi i wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, poza prawem głosu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, a także korzystaniem z majątku i pomocy Stowarzyszenia.

 

 • 15.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) realizacji uchwał i wytycznych wydanych przez władze Stowarzyszenia,

4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,

5) opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

 • 16.
 1. W odniesieniu do członków wspierających Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia § 15 statutu.
 2. W odniesieniu do członków honorowych Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia
  § 15 pkt 1, 2, 3 i 4 statutu.

 

 • 17.
 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na skutek:
 2. a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego Stowarzyszenia,
 3. b) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
 4. c) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

– nie wypełniania przez członka obowiązków wymienionych w § 15 Statutu, w tym z powodu zalegania z zapłatą składki członkowskiej,

– nie stosowania się do postanowień statutu Stowarzyszenia,

– uchylania się od przestrzegania uchwał i innych ustaleń władz Stowarzyszenia,

– podejmowania działań niezgodnych z interesem i celami Stowarzyszenia,

– naruszenia zasad etyki członka Stowarzyszenia,

– popełnienia przez członka Stowarzyszenia przestępstwa umyślnego stwierdzonego prawomocnym

orzeczeniem Sądu,

 1. d) rozwiązania, likwidacji lub upadłości Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia
  na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia złożony Zarządowi,
  a także z własnej inicjatywy. Uchwała o wykluczeniu członka zarządu Stowarzyszenia podejmowana jest zwykłą większością głosów. W uchwale Zarząd podaje przyczynę wykluczenia członka.
 3. Członek Stowarzyszenia wobec którego został złożony wniosek o wykluczenie, może zostać zawieszony w prawach członka na mocy uchwały Zarządu, do czasu wydania ostatecznej decyzji
  w przedmiocie wykluczenia.

Uchwała Zarządu w przedmiocie zawieszenia członka Stowarzyszenia określona w ust. 3 oraz 4 niniejszego paragrafu podejmowana jest zwykłą większością głosów.

 1. Osoba wykluczona lub zawieszona w prawach członka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej stosownej uchwały, ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członka Stowarzyszenia uznaje się za zawieszonego w prawach członka. Pozytywne rozpatrzenie odwołania przez Walne Zebranie Członków przywraca pełne prawa członkowskie.

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

 

 • 18.
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. a) Walne Zebranie Członków,
 3. b) Zarząd,
 4. c) Komisja Rewizyjna.
 5. Jednocześnie można być członkiem tylko jednej z władz Stowarzyszenia, o których mowa
  w ust. 1 lit. b) i c).

 

 • 19.
 1. Wybieralnymi organami Stowarzyszenia są: Zarząd i Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wybieralnych organów Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa
  się w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwały i protokoły organów Stowarzyszenia przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia.
 4. W przypadku utraty członkostwa, rezygnacji, zawieszenia w prawach członka lub śmierci jednego
  z członków Zarządu lub Komisji rewizyjnej, uzupełnienie składu następuje zgodnie
  z postanowieniami Statutu o wyborze do danego organu.
 5. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równych ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 6. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 14 dni od daty wyboru.
 7. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.

 

 • 20. Walne Zebranie Członków
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 3. a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z wyjątkiem członków poniżej 18-ego roku życia,
 4. b) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający
 5. c) bez prawa głosu – osoby trzecie biorące udział w walnym Zebraniu Członków za odrębnym zaproszeniem Zarządu Stowarzyszenia.
 6. W Walnym Zebraniu Członków można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika,
  na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, które dołącza się do protokołu Zebrania.
 7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 8. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.
 9. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos przewodniczącego. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej oraz jeżeli Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej, uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.
 10. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Walne Zebranie, Zarząd zwołuje je ponownie w terminie nie krótszym  niż 2 tygodnie.
 11. Na ponownie zwołanym Walnym Zebraniu Członków, uchwały mogą zapadać w obecności mniej niż połowa ogólnej liczby członków. Wyjątek stanowią uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.
 12. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 13. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania członków Zarządu oraz odwołania członków Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia
 14. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia wiadomością e-mail i telefonicznie wszystkich członków Stowarzyszenia, wysłanymi co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia. W terminie tym Zarząd powinien także umożliwić członkom zapoznanie się z wszystkimi materiałami przygotowanymi na Walne Zebranie Członków.
 15. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 16. Walne Zebranie Członków spośród swojego grona wybiera przewodniczącego, który kieruje jego obradami oraz protokolanta.

 

 • 21.
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być sprawozdawcze lub wyborcze.
 3. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku
  w terminie do dnia 30 czerwca, zaś Zwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co 2 lata w terminie do dnia 31 grudnia.

 

 • 22.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w przypadkach określonych w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do jego zwołania uznają to za wskazane.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na podstawie:
 3. a) własnej inicjatywy podjętej większością 2/3 głosów,
 4. b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
 5. c) pisemnego żądania co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca od podjęcia uchwały, zgłoszenia wniosku lub wysunięcia żądania.

 

 • 23.
 1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) określenie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia oraz wytycznych gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

2) wybieranie i uzupełnianie składów wybieralnych organów Stowarzyszenia,

3) odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji,

4) odwoływanie Komisji rewizyjnej i poszczególnych jej członków przed upływem kadencji,

5) uchwalanie Statutu i jego zmian,

6) uchwalanie regulaminów pracy organów Stowarzyszenia i innych aktów wewnętrznych dotyczących działalności Stowarzyszenia,

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 7

8) powoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

9) powoływanie Prezesa Zarządu,

10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu ze swojej działalności za każdy rok kadencji oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za ten okres,

11) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań Stowarzyszenia wymaganych przepisami prawa,

12) udzielania – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującym członkom Zarządu Stowarzyszenia,

13) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej,

14) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz wniosków członków Stowarzyszenia,

15) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

16) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków

17) nadawanie i pozbawianie tytułu „Honorowy Członek Stowarzyszenia” .

 

 • 24. Zarząd
 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje całokształtem jego działalności oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z Prezesa i 2-4 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zebranie Członków. O liczbie wybranych członków Zarządu decyduje każdorazowo Walne Zebranie Członków.
 3. Wyboru Prezesa dokonuje oddzielnie Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.
 4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu, ze swego grona wybiera Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.
 5. Powołanie pierwszego Zarządu powierza się Zebraniu Założycielskiemu.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 7. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

 

 • 25.
 1. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu spośród członków zwyczajnych uczestniczących w Zebraniu.
 2. Każdy z biorących udział w głosowaniu oddaje głos na co najwyżej jednego kandydata.
 3. Prezesem Zarządu zostaje ten z kandydatów, który otrzymał więcej niż połowę oddanych głosów.
 4. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej w ust. 3 liczby głosów, zarządza się ponowne głosowanie z udziałem kandydatów, którzy otrzymali dwie największe liczby głosów.
 5. W drugiej turze Prezesem zostaje wybrany ten z kandydatów, który uzyskał więcej głosów.
 6. W przypadku otrzymania w drugiej turze przez więcej niż jednego kandydata takiej samej ilości głosów, następuje kolejna tura głosowania wg zasad podanych w ust. 4 i 5.

 

 • 26.
 1. Po dokonaniu wyboru Prezesa Zarządu Walne Zebranie Członków wybiera spośród członków zwyczajnych uczestniczących w obradach, o ile uzna to za stosowne, pozostałych członków Zarządu w liczbie nie przekraczającej czterech. Skład Zarządu, łącznie z Prezesem Zarządu, nie może przekraczać 5 osób.
 2. Wybór członków Zarządu następuje poprzez wskazanie przez każdego z głosujących nazwisk kandydatów w liczbie nie większej, niż przewidziana przez Walne Zebranie Członków dla Składu Zarządu.
 3. Za wybranych do Zarządu uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.
 4. Gdy do obsadzenia pozostaje liczba miejsc w Zarządzie mniejsza od liczby kandydatów, którzy otrzymali taką samą ilość głosów, zarządza się głosowanie ponowne z udziałem tych kandydatów,
  aż do obsadzenia wszystkich miejsc w Zarządzie. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

 • 27.
 1. Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy wybranej liczby członków Zarządu.
  W przypadku równego rozkładu głosów, decydujący głos ma Prezes Zarządu.
 2. Zarząd jest upoważniony do składania, w imieniu Stowarzyszenia, oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia na Zewnątrz, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

 

 • 28.
 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu
 2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:

– zwoływanie zebrań Zarządu,

– pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, w stosunku
do pracowników etatowych, w razie zatrudnienia przez Stowarzyszenie pracowników etatowych.

 

 • 29.

Do kompetencji Zarządu należą w Szczególności:

1) dążenie do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem,

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) organizowanie i kierowanie statutową działalnością Stowarzyszenia,

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

5) sporządzanie sprawozdań, zatwierdzanie bilansu i preliminarzy wydatków,

6) opracowywanie rocznych lub wieloletnich programów działania i planów finansowych,

7) dysponowanie środkami finansowymi Stowarzyszenia,

8) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

9) proponowanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków,

10) zgłaszanie na Walnym Zebraniu Członków propozycji uchwał i wniosków,

11) zapraszanie osób trzecich, członków honorowych oraz wspierających na Walne Zebranie Członków,

12) przyjmowanie nowych członków,

13) podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia, wykluczenia lub zawieszenia członka w jego prawach,

14) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,

15) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie nadania lub pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia,

16) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru wzoru emblematu Stowarzyszenia i odznak członkowskich,

17) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia,

18) ustalanie wysokości i terminów płatności wpisowego oraz składek członkowskich,

19) reprezentowanie Stowarzyszenia na międzynarodowych zjazdach i konferencjach krajowych oraz w stosunkach z innymi stowarzyszeniami i instytucjami,

20) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności merytoryczno – finansowej za ostatni rok,

21) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników potrzebnych do prawidłowego prowadzenia Stowarzyszenia,

22) podejmowanie uchwał w sprawach przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji, przystępowania do spółek oraz łączenia się w związki stowarzyszeń,

23) wybór delegatów reprezentujących Stowarzyszenie na zebraniach organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem,

24) podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich innych sprawach, które nie są zastrzeżone
dla Walnego Zebrania Członków i Komisji rewizyjnej.

 

 • 30. Komisja rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania bieżącej kontroli nad jego działalnością, w tym działalnością Zarządu Stowarzyszenia. Przy wyborze Komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 26 ust. 2-4.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu ze swego grona wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji. Kadencja Komisji trwa 2 lata.
 3. Powołanie pierwszej Komisji Rewizyjnej powierza się Zebraniu Założycielskiemu Stowarzyszenia.

 

 • 31.

Do zakresu działań komisji rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym pod względem finansowym oraz zgodności ze Statutem,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków,

4) składanie na Walnym Zebraniu wniosków w przedmiocie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,

5) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

6) zwołanie Walnego zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia bądź zawieszenia członków Stowarzyszenia,

8) składanie na Walnym Zebraniu wniosków w sprawie odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji.

 

 • 32.

Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
za odrębnym zaproszeniem Zarządu.

 • 33.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

 • 34.

Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od:

1) Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

2) poszczególnych członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

 • 35.
 1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Stowarzyszenia, ani nie może pozostawać z żadnym z członków Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Członek Komisji nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
  z winy umyślnej.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 8 pkt. 8 ustawy
  z dnia 03 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
  (Dz.U. 2001 Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

 

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

 

 • 36.
 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
 2. a) składki członkowskie, wpisowe i inne świadczenia członków,
 3. b) dobrowolne wpłaty członków,
 4. c) dotacje, darowizny, spadki, zapisy, a także środki pochodzące z innych udokumentowanych źródeł,
 5. d) wpływy z ofiarności publicznej,
 6. f) ruchomości i nieruchomości uzyskane ze środków wymienionych powyżej,
 7. g) inne wpływy z działalności statutowej, w tym działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
 8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
  w tym zakresie przepisami prawa.

 

 • 37.

Stowarzyszenie nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywać swojego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywać swego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4) zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział 6

Tytuł Honorowy

 

 • 38.
 1. Stowarzyszenie może wyróżnić tytułem „Honorowy Członek Stowarzyszenia” osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia lub dla celów obranych przez Stowarzyszenie.
 2. Tytuły, o których mowa w ustępie poprzedzającym nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 • 39.
 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie zmian w Statucie oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały zamieszczone w przyjętym porządku jego obrad.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób jego likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek pozostały po zaspokojeniu ciążących na nim zobowiązań, a także wskazywać osobę lub osoby likwidatorów. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia równoznaczne jest z odwołaniem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

 • 40.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

 • 41.

Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.