Regulamin

Regulamin Ramowy Grupy Die Kampfgruppe Hoffmeyer

 

Niniejszy regulamin powstał w celu regulowania stosunków pomiędzy członkami Grupy Rekonstrukcji Historycznej zwanej „Die Kampfgruppe Hoffmeyer” oraz pomiędzy Grupą, a Stowarzyszeniem na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.

§1. Postanowienia ogólne:

1.Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Die Kampfgruppe Hoffmeyer” zwana w dalszej częœci „Grupą, skupia ludzi zajmujących się rekonstrukcją historyczną jednostek Wehrmachtu stacjonujących bądźŸ walczących na terenie całego ŒŚląska.

2.Grupa działa w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”. Członkostwo w Grupie wiąże się z koniecznoœcić osiągnięcia statusu członka zwyczajnego lub wspierajšcego Stowarzyszenia.

3.Grupa nie ma osobowoœci prawnej, reprezentacja Grupy należy do Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.

4.Grupa nie ma charakteru militarnego ani paramilitarnego, nie zajmuje się działalnoœcić polityczną.

5.Grupa działa w zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, w tym z Kodeksem Karnym, nie propaguje treœci faszystowskich lub innych totalitarnych ustrojów państw. Nie nawołuje do nienawiœci na tle różnic narodowoœciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowoœć.

6.Grupa działa na zasadzie przestrzegania i poszanowania prawa, oraz w granicach akceptacji społecznej.

7.Grupa funkcjonuje poprzez realizacje zadań przeprowadzanych wysiłkiem Członków i Rekrutów. Do podstawowych zadań członków grupy należy popularyzacja wiedzy o II Wojnie Œwiatowej oraz umundurowaniu i wyposażeniu żołnierza Wehrmachtu.

 

§2. Podstawowe prawa i obowiązki członków i rekrutów:

1. Członkowie Grupy dzielą się na:

    a)Rekrutów,
    b)Członków zwyczajnych
    c)Członków wspierających

1.1 Rekrut :

     a)Ukończył 17 lat,
     b)Przeszedł pozytywną weryfikację przeprowadzoną przez Zarząd Grupy,
     c)Zaczął gromadzić umundurowanie i wyposażenie pozwalające na odtwarzanie sylwetki żołnierza,

1.2 Członek zwyczajny

      a)Jest członkiem zwyczajnym lub kandydatem Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium
      b)Ukończył 18 lat. W przypadku osób które nie przekroczyły progu pełnoletnioœci wymagana jest zgoda rodziców lub opiekuna prawnego w celu możliwoœci uczestnictwa w wszelkich działaniach grupy.
      c)Zakończył pozytywnie okres rekrucki.
      d)Członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo głosu przy podejmowaniu decyzji oraz głosowaniu w Grupie.

1.3 Członek wspierający

       a)Jak w pkt 1.2/A
       b)Ukończył 18 lat. W przypadku osób które nie przekroczyły progu pełnoletnioœci wymagana jest zgoda rodziców lub opiekuna prawnego w celu możliwoœci uczestnictwa w wszelkich działaniach grupy.
       c)Posiada pełne wymagane wyposażenie i umundurowanie na odtwarzanie sylwetki żołnierza Wehrmachtu z okresu wrzeœnia 1939 roku.
       d)Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
       e)Członek wspierający nie może piastować żadnych funkcji związanych z funkcjonowaniem Grupy.
       f)Członek wspierający może brać udział w imprezach, w których bierze udział Grupa.
       g)Członek wspierający posiada pozostałe prawa i obowišzki jak Członek zwyczajny Grupy
       h)Członek wspierający nie przechodzi przez okres rekrucki

2.Członkostwo w Grupie dzieli się na 3 etapy:

2.1. „Rekrucki” , kiedy to osoba chcąca wstąpić do Grupy jest już członkiem Stowarzyszenia i spełnia warunki Regulaminu Mundurowego dla poborowych. Ma ona obowiązek udziału w zebraniach Grupy, imprezach rekonstrukcyjnych oraz ćwiczeniach w których bierze udział Grupa. O końcu okresu rekruckiego decyduje Zarząd grupy, jednak nie może być on krótszy niż 12 miesięcy.

2.3 „Pełnoprawnym” Członkiem Grupy, zostaje osoba która spełnia warunki regulaminu mundurowego jak i regulaminu wewnętrznego grupy. Przeszła okres poborowy (rekrucki), podczas którego została poddana ocenie jej postawa i zaangażowanie w działania grupy. Osoby te powinny brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i Grupę, oraz są zobligowane do wypełniania obowiązków wymienionych w § 2 pkt 3..

3.Do podstawowych obowiązków Członków i Rekrutów Grupy należy:

       a) Dbanie o dobre imię Grupy, i Stowarzyszenia,
       b) Popularyzacja wiedzy na temat II Wojny Œwiatowej, i idei rekonstrukcji historycznej,
       c) Przestrzeganie Regulaminu Mundurowego,
       d) Koleżeństwo, chęć współpracy i bezinteresownoœć przy realizacji zadań Grupy,
       e) Staranne i terminowe wywiązywanie się z powierzonych przez Zarząd zadań,
       f) Inicjowanie nowych i aktywny udział w prowadzonych zadaniach Grupy, szczególnie poprzez czynny udział w głosowaniu w sprawach okreœlonych tym Regulaminem,
       g) Udział w imprezach rekonstrukcyjnych organizowanych przez Grupę bądźŸ Stowarzyszenie oraz tych, w których Grupa bierze udział,
       h) Udział w terenowych ćwiczeniach taktycznych organizowanych przez Grupę oraz tych, w których Grupa bierze udział,
       i) Regularne płacenie składek w wysokoœci i terminach ustalanych przez zarząd w drodze odrębnej uchwały.

4.Obowiązuje bezwzględny zakaz udziału w imprezach oraz w ćwiczeniach taktycznych nie organizowanych przez Grupę lub w których Grupa nie bierze udziału po stronie niemieckiej, dotyczących okresu II wojny œwiatowej, bez zgody Zarządu. Samowolny udział w tychże imprezach podlega sankcjom nakładanym przez Zarząd, do wykluczenia ze struktur Grupy włącznie.

5. Wykluczenie Członka Grupy lub Rekruta z struktury Grupy.

5.1. O wykluczeniu Członka Grupy lub Rekruta z Grupy decyduje Zarząd Grupy w następujšcych przypadkach na skutek:

       a) Naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,
       b) Znalezienia się w Krajowym Rejestrze Karnym,
       c) Notorycznego nie opłacania składek,
       d) Notorycznego I umyœlnego działania przeciwko interesom Grupy, jej strukturze i wzajemnej współpracy, co podlega ocenie Zarządu.

5.2. Członek Grupy lub Rekrut może zostać skreœlony z listy Grupy w każdym czasie na własny wniosek złożony Koordynatorowi Grupy. Wygaszenie członkostwa, Zarząd przyjmuje do wiadomoœci.

6. Członek Grupy lub Rekrut może zostać zawieszony w swoich prawach na czas okreœlony lub nie okreœlony, jeœli zaistniejš okolicznoœci wymienione w § 2 punkt 5. podpunkt 5.1. litery A-D.6

7.Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu Członkowi przysługuje prawo złożenia odwołania, nie póŸniej niż 30 dni przed ogłoszeniem decyzji.

7.1 Odwołanie jest rozpatrywane przez Zarząd.

7.2.W razie pozytywnego rozpatrzenia odwołania kwestia dalszego członkostwa jest poddawana pod głosowanie. Decyduje bezwzględna większoœć głosów.

 

§3. Władze oraz funkcje w Grupie.

1. 1. Zarząd Grupy

1.1. Zarząd jest najwyższą władzą w Grupie.

1.2. Członkiem zarzšdu może zostać wyłącznie pełnoprawny Członek Grupy.

1.3. Zarząd sprawuje swoje obowišzki przez okres 2 lat. Po tym okresie w ciągu 30 dni musi zostać ogłoszone głosowanie w celu wyłonienia nowego składu Zarządu.

 

2.Skład Zarządu:

       Koordynator Grupy
       Członek Zarządu
       Członek Zarządu

3. Tryb wyłaniania zarzšdu:

3.1. Zmiana składu zarządu może nastąpić na skutek:>

       a) Rezygnacji członka Zarządu z funkcji,
       b) Zebrania pod wnioskiem o odwołanie członka zarzšdu podpisów ponad połowy wszystkich Członków Grupy tzw.”konstruktywne wotum nieufnoœci”. W tym przypadku, nowy kandydat na członka zarzšdu musi uzyskać ? wszystkich głosów w Grupie.
       c) Po zakończeniu dwuletniej kadencji

3.2. Zarząd Grupy powoływany jest przez Członków Grupy na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu w głosowaniu jawnym, bezwzględną większoœcią głosów w obecnoœci co najmniej połowy Członków Grupy. Jeżeli żaden z kandydatów na Członka Zarządu nie uzyska wymaganej większoœci w pierwszym głosowaniu, jeszcze na tym samym zebraniu przeprowadza się kolejne głosowanie z udziałem dwóch kandydatów, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. W tym przypadku o wyborze kandydata na Członka Zarządu, decyduje zwykła większoœć głosów. Z zpośœród wyłonionych członków Zarządu wybierany jest Koordynator Grupy zwykłą większoœcią głosów.

3.3. W razie bezskutecznej próby wyboru Zarzšdu Grupy w trybie okreœlonym w § 3 punkt 3. podpunkt 3.2., lub jakichkolwiek innych okolicznoœci uniemożliwiajšcej ten wybór, zebranie jest przekładane na póŸniejszy termin, w ciągu kolejnych 30 dni, ustalany na zebraniu. Wówczas Zarząd zostaje wybrany zwykłą większoœcią głosów.

3.4. Rekruci mogą uczestniczyć w zebraniu o którym mowa w § 3 punkcie 3 podpunkcie 3.2., 3.3.jednak bez prawa głosu.

4.Zarząd Grupy:

       a) Stoi na czele Grupy
       b) Podejmuje decyzje w sprawach wymienionych w Regulaminie
       c) Reprezentuje interesy Grupy na Zebraniach walnych Stowarzyszenia Pro Fortalicium oraz w kontaktach z innymi organizacjami, stowarzyszeniami oraz Grupami.
       d) Decyduje o przyjęciu i odwołaniu członków oraz rekrutów Grupy,
       e) Decyduje o powołaniu Dowódcy polowego i Skarbnika Grupy
       f) Wydaje uchwały w bieżšcych sprawach Grupy, wymagających uregulowania
       g) Decyduje o kierunku rozwoju Grupy i powierza członkom Grupy zadania do realizacji,
       h) Nadzoruje prawidłową realizację celów i zadań w Grupie.
       i) Rozstrzyga o odpowiedzialnoœci z tytułu naruszenia Regulaminu przez Członków i Rekrutów i spory w sprawach bieżących,
       j) Wydaje pisemne i ustne instrukcje obowiązujące każdego Członka i Rekruta w sprawach nieobjętych Regulaminem,

6. Dowódca polowy drużyny powoływany jest przez Zarząd Grupy na czas nie okreœlony. Od decyzji Zarządy przysługuje odwołanie na wniosek członka Grupy.

6.1. Dowódca polowy:

       a) Dowódca polowy Jest odpowiedzialny za podwładnych podczas trwania imprezy rekonstrukcyjnej oraz manewrów faktycznych Grupy,
       b) Podczas imprezy, manewrów terenowych, ćwiczeń ma najwyższą władzę w czasie jej trwania.
       c) Dowódcą polowym może zostać każdy Członek Grupy posiadajšcy elementarną wiedzęz zakresu musztry, taktyki, znajomoœci języka oraz dowodzenia. Dowódca polowy powinien nadto wyróżniać się zdolnoœcić do rozwiązywania konfliktów, asertywnoœcić i wykazywać ciągłść inicjatywę w kierunku doskonalenia Grupy.
       d) W razie rażącego nadużywania uprawnień będąŸ nie wypełniania obowiązków Dowódca polowy może być odwołany na podstawie wniosku podpisanego przez 2/3 wszystkich Członków Grupy

7. Skarbnik Grupy

       a) Skarbnikiem może zostać jedynie Członek Grupy wyznaczony przez Zarząd Grupy.
       b) Skarbnik jest odpowiedzialny za budżet Grupy.
       c) Do œrodków pieniężnych Grupy ma dostęp jedynie Zarząd i Skarbnik.
       d) Co pół roku Skarbnik przedkłada Grupie sprawozdanie z wykonania budżetu Grupy.
       e) Skarbnik ma obowiązek prowadzić ewidencję dotyczącą dochodów i wydatków Grupy.

§4. Postanowienia wprowadzające i końcowe.

1. Załączniki wymienione w § 4 są częœcią Regulaminu i łącznie stanowią całoœć.

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą przegłosowania zwykłą większoœcią głosów osób uprawnionych do głosowania.

3. Członkami Grupy z chwilą przegłosowania Regulaminu i wypełnienia załšcznika numer 1 niniejszego regulaminu, zostają osoby o których mowa w § 4 punkt 2.

Załączniki:

Załącznik numer 1

       – Oœwiadczenie rekruta

Załącznik numer 2

       – Regulamin mundurowy

Załącznik numer 3

       – Uchwała dotyczšca składek

Załącznik numer 4

       – Uchwała dotyczšca uczestnictwa Członków Grupy w rekonstrukcjach historycznych i imprezach o podobnym charakterze

§ 5. Zmiany w regulaminie.

1. Regulamin może ulec zmianom inicjatywy członka zarzšdu lub propozycji zmian przynajmniej 1/3 Członków Grupy w formie wniosku do Zarządu.

2. Do zatwierdzenia zmian konieczne jest uzyskanie przez wniosek poparcia 2/3 wszystkich Członków Grupy.

3. Zmiany wchodzš w życie z chwilš zatwierdzenia ich przez Zarząd, jednak nie wczeœniej niż przed poinformowaniem wszystkich Członków i Rekrutów o ich wprowadzaniu. Jako poinformowanie rozumie się upłynięcie terminu 7 dni po umieszczeniu tekstu Regulaminu ze zmianami na oficjalnej stronie internetowej Grupy.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide